Αναλυτικότερα  τα  προϊόντα  και  οι  υπηρεσίες  μας                                   

                 χωρίζονται    σε   πέντε  - 5 -   τομείς   και

       είναι  οι  εξής  :   

 

1ος  ΤΟΜΕΑΣ  :   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   -     ASSET  MANAGEMENT                       

 • ΜΕΛΕΤΕΣ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                                                           Στρατηγική  - Τακτικές, Πολιτικές  Επένδυσης , Στόχοι Επενδυτή.         
 • Που, Πως, Πόσο, Ποιό και  Πότε 
 • ΜΕΛΕΤΕΣ   ΔΙΕΘΝΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  και ΧΡΗΜΑΤΟΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
 • Ανοιγμα - Δημιουργία  Επενδυτικού  Λογαριασμού   .                                                  1.  ‘‘   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ’’                                                                                2.   ‘‘  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ    ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  –   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ’’                                                 3.  ‘‘  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ   ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ’’ 
 •  Αμοιβαία  Κεφάλαια Εσωτερικού - Εξωτερικού  
 •  Διαχείριση  Χαρτοφυλακίου Αμοιβαίων  Κεφαλαίων .
 • Μελέτες  Χαρτοφυλακίων   - Αξιολογήσεις  - Εκτιμήσεις -  Αποτιμήσεις  .

 

2ος  ΤΟΜΕΑΣ :     ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    /   BANKING    SERVICES

 • ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΔΑΝΕΙΩΝ  σε  συνεργασία  με  τις τράπεζες  σε Ελλάδα  και 

           Εξωτερικό .

 •   ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ     ΙΔΙΩΤΩΝ    &  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ                                                               ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ     

             ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ   ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ    και   ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  ΣΤΙΣ                                ΤΡΑΠΕΖΕΣ  στην  Ελλάδα  ή το  εξωτερικό.

              Δάνεια  Στεγαστικά  - Επαγγελματικά  - Επιχειρηματικά 

              Μελέτη  Εξόδων και  Κόστους  Χρηματοδοτήσεων

             Μελέτη  Χρηματοπιστωτικών  Κινδύνων για   Ιδιώτες  και Επιχειρήσεις

            Πιστοδοτικός  Έλεχγος  φακέλων και χρηματοδότησης κατά την διαδικασία

 

 3ος  ΤΟΜΕΑΣ  :      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  / INSURANCE  SERVICES                                                                             Όλων  των  κλάδων.   

                                     Για   ''   ΙΔΙΩΤΕΣ   και     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  '' .

 • ΣΥΝΤΑΞΗΣ ,   ΖΩΗΣ,    Αποταμίευσης ,  και  ΥΓΕΙΑΣ ,   
 • Αυτοκινήτων ,  
 •  Πυρός - Σεισμού,  Κλοπής ,
 •  Νομικής Προστασίας ,  
 •  Αστικής Ευθύνης .

  

 


4ος ΤΟΜΕΑΣ :      ΑΚΙΝΗΤΑ  /  ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ  &  ΣΥΜΒ/ΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                               REAL   ESTATE  MANAGEMENT   CONSULTANT   SERVICES

 • Αγορές – Πωλήσεις -  Μισθώσεις   Ακινήτων .
 • Μελέτη  Εξόδων  Αγοράς  Ακινήτων
 • Μελέτες   για   Αγορά    ή   Πώληση  -   Εκτιμήσεις   Ακινήτων   -   Αξιολογήσεις      Στρατηγικών  Σημείων, Γεωγραφικών  Περιοχών - Κοστολογήσεις - Έρευνα  Αγοράς.
 • Μελέτες  Σκοπιμότητας  Εκμετάλλευσης – Κερδοφορίας  Ακίνητης Περιουσίας 
 • Μελέτες  Προϋπολογισμού  Ακινήτων  -  Αντικειμενικές  Αξίες  σε  όλη την  Ελλάδα
 • Μελέτες  Χαρτοφυλακίων  Ακινήτων - Αξιολογήσεις  - Εκτιμήσεις -  Αποτιμήσεις Απόδοσης .
 • Διαχείριση  Ακίνητης  Περιουσίας 

    

  

5ος  ΤΟΜΕΑΣ  :        ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ            

                                          BUSINESS      MANAGEMENT      CONSULTANT

 

 • Μελέτες   Εποπτεία  - Business  Plan – Marketing  Plan
 • Έρευνα  ΑγοράςΔιεθνείς  Υπηρεσίες  &   Επικοινωνία  Επιχειρήσεων 
 • Επιδοτούμενα  Επενδυτικά  Προγράμματα  Επιχειρήσεων
 • Ελεγχος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομικός Ελεγχος, Στρατηγικές, Ανάπτυξη, δημιουργία Brand Name, Καινοτομικά Μοντέλα ελέγχου διοίκησης, προϊόντων, προσωπικού
 • Διαπραγματεύσεις - Εξωστρέφεια .